Regulamin promocji “WALENTYNKI”

 1. Organizatorem promocji jest AB PRODUCTS Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku (80-254), Partyzantów 8/112; NIP 9571078632; REGON: 361519509; KRS: 0000558088.
 2. Akcja promocyjna organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwany dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 3. W terminie wskazanym w punkcie 4 Regulaminu Organizator przeprowadzi akcję promocyjną mającą na celu uatrakcyjnienie zakupów w sklepie internetowym www.iunocosmetics.com
 4. Promocja trwa od 6 lutego 2020r do godziny 23:59 14 lutego 2020r.
 5. Po wpisaniu kodu promocyjnego „walentynki” w koszyku, cena wszystkich produktów zostanie pomniejszona o 20%.
 6. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 7. Udział Uczestnika w Promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji.
 9. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji.

REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO NA INSTAGRAMIE

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu „Start sklepu internetowego” jest AB Products Sp. z o.o. z siedzibą ul. Partyzantów 8/lok. 112, 80-254 Gdańsk NIP 9571078632, który przeprowadza Konkurs we własnym imieniu i na własną rzecz, jak również zapewnia nagrody.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, powiązany ani przeprowadzany przez serwis społecznościowy Facebook. Serwis społecznościowy Facebook nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook na profilu IUNO Cosmetics
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach: od dnia 19.12.2018 roku do dnia 23.12.2018 roku, do godziny 23.59.
 5. Początkiem trwania konkursu jest moment opublikowania na Fanpage’u postu z treścią zadania konkursowego.
 6. Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe należy udzielać do 23.12.2018 roku do godziny 23.59.
 7. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w dniu 24.12.2018 roku.
 8. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje na Fanpage’u.

B.  ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU ORAZ WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik ma obowiązek zapoznać się i zaakceptować regulamin. Wzięcie udziału w konkursie, odpowiedzenie na pytanie konkursowe jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi wyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 4. Konkurs polega na:

Napisaniu w komentarzu pod postem konkursowym który kosmetyk ze sklepu IUNO Cosmetics uczestnik chciałby dać swojej przyjaciółce jako prezent pod choinkę i dlaczego właśnie ten produkt.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Prac Konkursowych, które:
 • są niezgodne z regulaminem portalu Facebook.
 • nie spełniają kryteriów określonych w Regulaminie lub są zgłoszone niezgodnie z zasadami Regulaminu;
 • zawierają treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne lub obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;
 1. Prace Konkursowe zostaną poddane ocenie Komisji.
 1. Po zakończeniu Konkursu zostanie wyłowionych 1 zwycięzca, którzy otrzymają nagrodę w postaci wybranego kosmetyku dostępnego na stronie www.iunocosmetics.com dla siebie oraz wybranej przez wygranego osoby.
 1. Komisja kieruje się w swojej ocenie kreatywnością Prac Konkursowych oraz zgodnością (prawidłowością) nadesłanych Prac Konkursowych z Zadaniem Konkursowym i Regulaminem.
 2. Wybór Komisji ma charakter ostateczny
 3. Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody w wiadomości prywatnej na Facebooku, oraz w komentarzu pod postem konkursowym.

C.  ZASADY REKLAMACJI

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem wysłać na adres mailowy: hello@iunocosmetics.com
 2. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenie. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w wiadomości email odpowiadające na zgłoszenie.

D. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

Regulamin promocji “DOSTAWAFREE”

 1. Organizatorem promocji jest AB PRODUCTS Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku (80-254), Partyzantów 8/112; NIP 9571078632; REGON: 361519509; KRS: 0000558088.
 2. Akcja promocyjna organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwany dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 3. W terminie wskazanym w punkcie 4 Regulaminu Organizator przeprowadzi akcję promocyjną mającą na celu uatrakcyjnienie zakupów w sklepie internetowym www.iunocosmetics.com
 4. Promocja trwa 18 grudnia 2018r od momentu opublikowania informacji w wydarzeniu na Facebook’u do godziny 23:59 18 grudnia 2018r.
 5. Wydarzenie dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/events/1959314050819805/
 6. Po wpisaniu kodu promocyjnego „DOSTAWAFREE” w koszyku, kwota dostawy przez Kurier Inpost oraz Paczkomat Inpost zmieni się na 0zł.
 7. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 8. Udział Uczestnika w Promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji.
 10. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji.

Regulamin promocji “ALL15”

 1. Organizatorem promocji jest AB PRODUCTS Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku (80-254), Partyzantów 8/112; NIP 9571078632; REGON: 361519509; KRS: 0000558088.
 2. Akcja promocyjna organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwany dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 3. W terminie wskazanym w punkcie 4 Regulaminu Organizator przeprowadzi akcję promocyjną mającą na celu uatrakcyjnienie zakupów w sklepie internetowym www.iunocosmetics.com
 4. Promocja trwa 16 grudnia 2018r od momentu opublikowania informacji w wydarzeniu na Facebook’u do godziny 23:59 16 grudnia 2018r.
 5. Wydarzenie dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/events/1959314050819805/
 6. Po wpisaniu kodu promocyjnego „ALL15” w koszyku, cena wszystkich produktów zostanie pomniejszona o 15%.
 7. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 8. Udział Uczestnika w Promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji.
 10. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji.

Regulamin promocji “50% na drugi produkt”

 1. Organizatorem promocji jest AB PRODUCTS Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku (80-254), Partyzantów 8/112; NIP 9571078632; REGON: 361519509; KRS: 0000558088.
 2. Akcja promocyjna organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwany dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 3. W terminie wskazanym w punkcie 4 Regulaminu Organizator przeprowadzi akcję promocyjną mającą na celu uatrakcyjnienie zakupów w sklepie internetowym www.iunocosmetics.com
 4. Promocja trwa 15 grudnia 2018r od momentu opublikowania informacji w wydarzeniu na Facebook’u do godziny 23:59 15 grudnia 2018r.
 5. Wydarzenie dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/events/1959314050819805/
 6. Promocja „50% na drugi produkt” polega na tym, że przy zakupie dwóch produktów w sklepie www.iunocosmetics.com wartość (cena) zamówienia cena najtańszego produktu w koszyku zostanie pomniejszona o 50%.
 7. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 8. Udział Uczestnika w Promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji.
 10. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji.

Regulamin promocji “PUDER10”

 1. Organizatorem promocji jest AB PRODUCTS Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku (80-254), Partyzantów 8/112; NIP 9571078632; REGON: 361519509; KRS: 0000558088.
 2. Akcja promocyjna organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwany dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 3. W terminie wskazanym w punkcie 4 Regulaminu Organizator przeprowadzi akcję promocyjną mającą na celu uatrakcyjnienie zakupów w sklepie internetowym www.iunocosmetics.com
 4. Promocja trwa 14 grudnia 2018r od momentu opublikowania informacji w wydarzeniu na Facebook’u do godziny 23:59 14 grudnia 2018r.
 5. Wydarzenie dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/events/1959314050819805/
 6. Po wpisaniu kodu promocyjnego „PUDER10” w koszyku, cena pudrów zostanie pomniejszona o 10zł
 7. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 8. Udział Uczestnika w Promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji.
 10. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji.

Regulamin promocji “DOSTAWAFREE”

 1. Organizatorem promocji jest AB PRODUCTS Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku (80-254), Partyzantów 8/112; NIP 9571078632; REGON: 361519509; KRS: 0000558088.
 2. Akcja promocyjna organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwany dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 3. W terminie wskazanym w punkcie 4 Regulaminu Organizator przeprowadzi akcję promocyjną mającą na celu uatrakcyjnienie zakupów w sklepie internetowym www.iunocosmetics.com
 4. Promocja trwa 12 grudnia 2018r od momentu opublikowania informacji w wydarzeniu na Facebook’u do godziny 23:59 12 grudnia 2018r.
 5. Wydarzenie dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/events/1959314050819805/
 6. Po wpisaniu kodu promocyjnego „DOSTAWAFREE” w koszyku, kwota dostawy przez Kurier Inpost oraz Paczkomat Inpost zmieni się na 0zł.
 7. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 8. Udział Uczestnika w Promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji.
 10. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji.

Regulamin konkursu Mikołajkowego

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Start sklepu internetowego” jest AB Products Sp. z o.o. z siedzibą ul. Partyzantów 8/lok. 112, 80-254 Gdańsk NIP 9571078632, który przeprowadza Konkurs we własnym imieniu i na własną rzecz, jak również zapewnia nagrody.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, powiązany ani przeprowadzany przez serwis społecznościowy Facebook. Serwis społecznościowy Facebook nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook na profilu IUNO Cosmetics
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach: od dnia 06.12.2018 roku do dnia 09.12.2018 roku, do godziny 23.59.
 5. Początkiem trwania konkursu jest moment opublikowania na Fanpage’u postu z treścią zadania konkursowego.
 6. Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe należy udzielać do 09.12.2018 roku do godziny 23.59.
 7. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w dniu 10.12.2018 roku.
 8. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje na Fanpage’u.

B.  ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU ORAZ WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik ma obowiązek zapoznać się i zaakceptować regulamin. Wzięcie udziału w konkursie, odpowiedzenie na pytanie konkursowe jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi wyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 4. Konkurs polega na:

Napisaniu w komentarzu pod postem konkursowym która paleta cieni wegańskich dostępnych na stronie www.iunocosmetics.com pasuje do klimatu wigilijnego i dlaczego.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Prac Konkursowych, które:
 • są niezgodne z regulaminem portalu Facebook.
 • nie spełniają kryteriów określonych w Regulaminie lub są zgłoszone niezgodnie z zasadami Regulaminu;
 • zawierają treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne lub obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;
 1. Prace Konkursowe zostaną poddane ocenie Komisji.
 2. Po zakończeniu Konkursu zostanie wyłowionych 2 zwycięzców, którzy otrzymają nagrodę w postaci wybranej palety cieni wegańskich dostępnych na stronie www.iunocosmetics.com
 3. Komisja kieruje się w swojej ocenie kreatywnością Prac Konkursowych oraz zgodnością (prawidłowością) nadesłanych Prac Konkursowych z Zadaniem Konkursowym i Regulaminem.
 4. Wybór Komisji ma charakter ostateczny
 5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody w wiadomości prywatnej na Facebooku, oraz w komentarzu pod postem konkursowym.

C.  ZASADY REKLAMACJI

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem wysłać na adres mailowy: hello@iunocosmetics.com
 2. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenie. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w wiadomości email odpowiadające na zgłoszenie.

D. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

§  1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin sklepu internetowego działającego pod adresem www.iunocosmetics.com zwany dalej „Regulaminem” określa zasady dokonywania sprzedaży towarów (zwanych dalej Towarem). Właścicielem i administratorem serwisu iunocosmetics.com,  jest AB PRODUCTS Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku (80-254), Partyzantów 8/112; NIP 9571078632; REGON: 361519509; KRS: 0000558088. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.
 2. Odpowiedzialnym za treści zawarte na stronie internetowej Sklepu jest „IUNO Cosmetics”, z którym można kontaktować się za pomocą adresu mailowego hello@iunocosmetics.com lub telefonicznie pod numerem +48 602 458 066 (opłata zgodna z taryfikatorem dostawcy usługi Użytkownika).
 3. Podmiotem dokonującym zakupu Towaru w Sklepie może być osoba fizyczna lub przedsiębiorca, którzy posiadają w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych.
 4. Sprzedaż Towaru odbywa się za pośrednictwem internetu w formie umowy zawartej na odległość, bez jednoczesnej obecności Użytkownika i Sklepu (zgodnie z rozumieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ze zm. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204). Umowa pomiędzy Sklepem a Klientem ma charakter wzajemny. Świadczenie Sklepu polega na przeniesieniu na Klienta własności zakupionego Towaru bez wad i wydanie go. Świadczenie Klienta polega na zapłacie za zakupiony Towar i odebraniu go.
 5. Akceptacja zapisów Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna w celu dokonania zakupu Towaru w Sklepie.

§ 2 Definicje Ogólne

Poniższym określeniom pisanym w niniejszym Regulaminie wielkimi literami nadaje się następujące znaczenie:

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Towarów na podstawie wyborów Kupującego;
 • Kupujący – zarówno Klient, jak i Konsument;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.iunocosmetics.com;
 • Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.iunocosmetics.com za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 • Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy AB PRODUCTS Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 3 Regulamin określa:

 1. zasady korzystania ze Sklepu przez Użytkowników,
 2. sposób zawarcia Umowy,
 3. określenie Towaru oferowanego przez Sklep,
 4. sposób dostawy Towaru i płatność,
 5. odstąpienie od umowy
 6. składania reklamacji i skarg dotyczących towarów,
 7. reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 8. zasady ochrony danych osobowych Użytkowników,
 9. ochrony treści udostępnionych w ramach Serwisu,

§ 4 Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja i założenie konta.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży.
 4. “IUNO Cosmetics” może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez “IUNO Cosmetics” za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię IUNO Cosmetics
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody “IUNO Cosmetics”
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla IUNO Cosmetics,
  5. korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 8. Jeżeli Klient zarejestrował się w Sklepie internetowym, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Sklepie.

§ 5 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Administrator Sklepu udostępnia na stronie internetowej pod domeną www.iunocosmetics.com wszelkie informacje dotyczące właściwości Towaru, akcji promocyjnych i marketingowych w formie tekstów, filmów i zdjęć.
 2. Zamówienia od Klienta przyjmowane są za pomocą strony internetowej Sklepu www.iunocosmetics.com po dokonaniu całej procedury składania zamówienia. W zamówieniu Klient dokonuje wyboru zamawianego Towaru, określa adres dostawy Towaru, formę płatności i oznacza dokument potwierdzającego dokonanie transakcji (paragon, faktura VAT).
 3. Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest niezbędne celem przeprowadzania prawidłowej procedury zakupu Towaru. Klient powinien podać także numer telefonu dla kontaktu z firmą kurierską, która zamówiony Towar dostarczy.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnie podanych danych kontaktowych. Sklep może odstąpić od realizacji zamówienia w przypadku podania niepełnych lub błędnych danych adresowych.
 5. Przed wysłaniem zamówienia i przed dokonaniem płatności Klient ma obowiązek ponownego sprawdzenia zamówienia i ewentualnej modyfikacji ilości lub asortymentu, a także zweryfikowania danych adresowych, formy płatności lub dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu.
 6. Umowa sprzedaży Towaru przez Sklep zostaje zawarta z chwilą kliknięcia przycisku „Potwierdź zamówienie” i zaznaczeniu pola o zapoznaniu się z Regulaminem i postanowieniami Umowy. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Z chwilą, gdy Kupujący zatwierdził swoje Zamówienie uznaje się, że świadomie zaakceptował przedmiot i warunki realizacji danego Zamówienia, w tym swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu złożenia Zamówienia, cenę, wielkość, charakterystykę, ilość i termin dostawy Towarów oferowanych przez Sklep i zamówionych przez Kupującego.
 7. Przyjęcie zamówienia następuje w momencie wysłania potwierdzenia zamówienia przez Sklep na podany w procedurze rejestracji adres mailowy.
 8. Udostępnienie postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjętego zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość uzupełnionej o treść Regulaminu Sklepu.
 9. Potwierdzenie zawarcia umowy wraz z jej postanowieniami następuje za pomocą wiadomości e-mail.

§ 6 Towar oferowany przez Sklep

 1. Na stronie sklepu www.iunocosmetics.com zawarte są wszystkie istotne informacje dotyczące cech i właściwości Towaru.
 2. Realizacja zamówień następuje w kolejności wpływania potwierdzenia zapłaty za Towar, dotyczy to także Towarów objętych promocją.
 3. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich wraz z należnym podatkiem VAT.
 4. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Wszelkie rabaty na zamówienia hurtowe ustalane są indywidualnie i wymagają odrębnej umowy.

§ 7 Dostawa i płatności

 1. Za zamówiony Towar Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  1. płatnością w systemie TPay.pl
  2. zapłatą przelewem tradycyjnym na konto, które Klient otrzymuje po złożeniu zamówienia w mailu z zamówieniem
  3. płatnością przy odbiorze
 2. Płatność za pośrednictwem systemu TPay jest dokonywana na platformie TPay.pl. Po wybraniu “przelew internatowy TPay.pl” jako formy płatności, Klient będzie przekierowany do strony Tpay.pl. Bezpośrednio po dokonaniu płatności, Klient zostanie przekierowany z powrotem na stronę Sklepu internetowego.
 3. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient otrzyma od Sklepu internetowego e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za Zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu Zamówienia.
 4. Przy płatności przy odbiorze zapłata ceny na ręce osoby doręczającej przesyłkę będzie warunkiem wydania przesyłki Kupującemu. Opcja „Płatność przy odbiorze” nie może być stosowana do zapłaty za Zamówienia z dostawą do krajów innych niż Polska.
 5. Sklep ma prawo wstrzymać lub anulować realizację Zamówienia i/lub dostawy, niezależnie od rodzaju i stopnia zaawansowania realizacji, w przypadku braku zapłaty lub częściowej zapłaty należności przypadających od Kupującego, w przypadku incydentu związanego z płatnością, oszustwa lub próby oszustwa w związku z korzystaniem ze Strony Sklepu, także przy przyszłych Zamówieniach.
 6. Dostarczony Towar pozostaje własnością IUNO Cosmetics do chwili całkowitej zapłaty.
 7. Zamówiony Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost lub TNT również za pośrednictwem dostawy do Paczkomatu. Towar może być odebrany także bez dodatkowych kosztów osobiście przez Klienta w siedzibie Sklepu (ul. Zgoda 13/210, Warszawa 00-012) w godzinach otwarcia 9:00-17:00.
 8. Cena przesyłki uzależniona jest od wielkości i wagi zamówienia i dyktowana jest zależnie od cennika firmy kurierskiej.
 9. Złożone przez Klienta zamówienie będzie zrealizowane w ciągu 3-5 dni roboczych (licząc od dnia zaksięgowania środków na serwisie TPay.pl) pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. W przypadku braku Towaru Sklep kontaktuje się z Klientem i dokonuje zwrotu zapłaconej kwoty na to samo konto, z którego środki wpłynęły lub na życzenie Klienta zapłacone środki czekają na kolejną dostawę Towaru.
 10. Kupujący lub odbiorca Zamówienia powinien przy dostawie sprawdzić stan paczki i Towarów.
 11. Przy przesyłce kurierskiej zawartość paczki należy zawsze sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia, ‬ubytku należy odmówić odbioru przesyłki i niezwłocznie spisać protokół reklamacyjny zawierający wszystkie zastrzeżenia odnośnie stwierdzonej nieprawidłowości w sposób jasny i szczegółowy i przesłać go na adres: hello@iunocosmetics.com (protokół posiada kurier).
 12. Regularna dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

§ 8 Prawo do odstąpienia od Umowy

 • Klient może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia kolejnego po dniu dostawy Towaru, składając pisemne oświadczenie. Prawo odstąpienia od umowy posiada konsument zdefiniowany w art. 22 Kodeksu Cywilnego (za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).
 • Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym-nienoszącym śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu firmowym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 • Prawo odstąpienia nie może być wykonane w odniesieniu do zakupionych Towarów, które zostały rozpakowane po dostawie i które nie mogą być zwrócone ze względu na konieczność zapewnienia higieny i ochrony zdrowia. Kupujący jest informowany odnośnie braku możliwości odstąpienia od Umowy zakupu produktów, które zostały rozpakowane i których ponowne wprowadzenie do obrotu przez Sklep rodziłoby ryzyko w zakresie higieny i ochrony zdrowia Konsumentów.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego mailem lub można skorzystać ze wzoru formularza do pobrania. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Koszty zwrotnej przesyłki rejestrowanej pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 • Towar należy odesłać na adres Sklepu: „IUNO Cosmetics” ul. Zgoda 13, 00-012 Warszawa.
 • Sklep w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i odesłaniu Towaru zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności na to samo konto, z którego płatność nastąpiła.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru na skutek korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza stwierdzenie charakteru cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Zwrotu Towaru należy dokonać w opakowaniu fabrycznym i z dokumentami zakupu (paragon, faktura VAT).

§ 9 Reklamacje i skargi dotyczące Towarów

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych Towaru.
 2. Wszelkie reklamacje lub skargi dotyczące działania Sklepu powinny być składane w formie pisemnej na adres: „IUNO Cosmetics”, ul. Zgoda 13, 00-012 Warszawa lub mailowo na adres: hello@iunocosmetics.com
 3. Reklamacje lub skargi powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres nadawcy, jak również uzasadnienie reklamacji lub skargi. Zaleca się, aby Klient określił swoje żądania i na koszt Sklepu dostarczył wadliwy Towar do „IUNO Cosmetics” przesyłką rejestrowaną (nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem).
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sklep w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Sklep powiadomi nadawcę drogą elektroniczną.

§ 10 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. “IUNO Cosmetics” podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić “IUNO Cosmetics” o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ulica Zgoda 13/210, 00-012 Warszawa, mailowo pod adres hello@iunocosmetics.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. “IUNO Cosmetics ” zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 11 Prywatność, Poufność, Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest marka “IUNO Cosmetics” będąca własnością AB PRODUCTS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-254), ul. Partyzantów 8/112, wpisana do krajowego rejestru przedsiębiorców: NIP: 9571078632 ; REGON: 361519509; KRS: 0000558088
 2. Administrator działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) w tym w szczególności odpowiednio zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania.
 3. Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkownika.
 4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu oraz do rozliczeń Sklepu z Użytkownikiem za zakupione Towary, jak również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych, archiwalnych, prowadzenia rachunkowości, a także w celu oferowania Użytkownikom przez Sklep produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb użytkowników z pomocą profilowania, które jednak nie będzie istotnie wpływać na sytuację ani wywoływać skutków prawnych wobec Użytkownika. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO, a zatem, gdy:
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Sklepu,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Sklepu lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
 5. Wykonywanie marketingu bezpośredniego przez Administratora przy użyciu urządzeń końcowych (w szczególności telefonów komórkowych i stacjonarnych, tabletów, komputerów) oraz automatycznych systemów wywołujących, na podany przez Użytkownika numer telefonu oraz adres e-mail, polegających na otrzymywaniu komunikatów marketingowych o produktach i usługach Administratora oraz o akcjach marketingowych organizowanych przez niego oraz przesyłanie informacji handlowych dotyczących towarów lub usług oferowanych przez Administratora na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24) uzależnione jest od odrębnej zgody Użytkownika. Zgoda taka może być w dowolnym momencie cofnięta.
 6. Użytkownik ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. usunięcia danych – jeżeli zdaniem Użytkownika nie ma podstaw do tego, by Administrator Sklepu przetwarzał jego dane,
  4. ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli zdaniem Użytkownika Administrator Sklepu posiada nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarza je bezpodstawnie; lub Użytkownik nie wyraża zgody na usunięcie danych ze względu na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w tym profilowania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne Administratorowi Sklepu do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej,
  6. przenoszenia danych – Użytkownik prawo otrzymać od Administratora Sklepu w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi na podstawie umowy lub zgody, Użytkownik może też zlecić Administratorowi Sklepu przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator Sklepu przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator Sklepu przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Użytkownik udostępnia wszelkie dane dobrowolnie i świadomie, jednakże brak przekazania podstawowych danych niezbędnych do identyfikacji Użytkownika uniemożliwia do zakupu Towarów oraz dokonywanie rozliczeń Administratora Sklepu z Użytkownikiem za zakupione Towary, będących podstawą funkcjonowania Sklepu.
 8. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć następujące kategorie podmiotów:
  1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora Sklepu,
  2. firmy przesyłek pocztowych i kurierskich:
   InPost S.A. ul. Wielicka 28 BUSINESS PARK Budynek B , 0-552 Kraków ;
   InPost Paczkomaty Sp. z o.o. ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków oraz dostawcy usług zaopatrujących Administratora Sklepu w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy świadczenia usług funkcjonalności Serwisu oraz zarządzanie organizacją Administratora (w szczególności podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy i współpracownicy)
 9. Administrator może przeprowadzać sondaże zawierające pytania za pomocą poczty elektronicznej lub bezpośrednio na stronach Serwisu. Dane uzyskane z tego typu sondaży posłużą do analizy zbiorowego wizerunku Użytkowników wykorzystywanego bezpośrednio przez Administratora Sklepu oraz przekazywane partnerom marketingowym.
 10. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres potrzebny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, okres trwania umowy o świadczeniu usług funkcjonalności Sklepu, a po udzieleniu odpowiedzi lub rozwiązaniu umowy o świadczenie usług na odległość do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator Sklepu i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Sklepu. Dane osobowe przetwarzane w celach objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane w tych celach do czasu odwołania zgody przez Użytkownika.
 11. Niniejszy Sklep nie został zaprojektowany z myślą o osobach do szesnastego roku życia, ani też nie jest adresowany do dzieci.
 12. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować przez adres e-mail hello@iunocosmetics.com lub pisemnie na adres Administratora Sklepu.
 13. Serwis zbiera w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies, o których mowa poniżej.
 14. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) obejmują dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies są nieszkodliwe dla komputera jak i dla jego użytkownika oraz jego danych.
 15. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  1. cookies „sesyjne” (session cookies) – stanowiące pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu lub wyłączenia oprogramowania (właściwej przeglądarki internetowej);
  2. cookies „stałe” (persistent cookies) – stanowiące pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu.
 16. Ponadto, w Serwisie wykorzystuje się następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  4. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu.
 17. Pliki cookies wykorzystuje się w następujących celach: dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową Serwisu, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb); tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji Użytkownika Sklepu (w przypadku zalogowania się do Konta Użytkownika), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać adresu e-mail stanowiącego login oraz hasła; dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 18. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu oraz uzyskującym dostęp do plików cookies jest Właściciel Sklepu internetowego iunocosmetics.com.
 19. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 20. “IUNO Cosmetics” zastrzega, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

§ 12 Ochrona Praw Własności intelektualnej

Materiały udostępnione Użytkownikowi w ramach działania Sklepu, jak również elementy graficzne Serwisu stanowią przedmiot praw autorskich i podlegają ochronie prawnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Sklep nie wydaje zgody na publikowanie zdjęć lub opisów Towarów ujętych w Sklepie.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy “IUNO Cosmetics” a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy “IUNO Cosmetics” a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane pod sąd w Gdańsku..
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Znak towarowy “IUNO Cosmetics” oraz wszystkie znaki graficzne lub inne niż graficzne, wszelkie ilustracje, obrazy i logotypy oraz wszelkie treści znajdujące się na stronie internetowej iunocosmetics.com pozostaną wyłączną własnością “IUNO Cosmetics” lub danego właściciela praw własności intelektualnej. Zabronione jest wszelkie całkowite lub częściowe reprodukowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie powyższych znaków towarowych, ilustracji, obrazów i logotypów bądź innych treści znajdujących się na wskazanej stronie internetowej, z jakiegokolwiek powodu i na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnego pisemnego uprzedniego zezwolenia “IUNO Cosmetics” lub danego właściciela praw własności intelektualnej.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia swojego konta ze Strony Sklepu w każdym czasie.
 7. Kupujący ma możliwość wyrażenia własnej opinii i polecania każdego produktu. Opinie wyrażone o każdym produkcie odpowiadają średniej ocen i poleceń internautów pod każdym pytaniem i tylko ich dotyczą. Opinie nie stanowią w żadnym przypadku elementu umowy z “IUNO Cosmetics”.